Skip to main content
Topic: Artix Runit XFCE installation guide from Artix Desktop or Arch Desktop (VN) (Read 826 times) previous topic - next topic
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Artix Runit XFCE installation guide from Artix Desktop or Arch Desktop (VN)

Yêu cầu:
Bạn đang dùng một base của Arch hoặc Artix
Bạn cần một Terminal để hoạt động
Cần mạng không dây hoặc có dây

Các phân vùng: Cần 3 phân vùng (Ví dụ: efi => sda1, swap => sda2, / => sda3)
Code: [Select]
fdisk -l
1. Phân vùng EFI: Bỏ qua bước này nếu bạn đã có phân vùng này.
Code: [Select]
mkfs.fat -F 32 /dev/sda1
2. Phân vùng Swap: Phân vùng này nên bằng với Ram của máy tính
Code: [Select]
mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2
3. Phân vùng hệ thống (/):
Code: [Select]
mkfs.ext4 /dev/sda3
mount /dev/sda3 /mnt

Cài đặt công cụ:
Code: [Select]
pacman -S nano
pacman -S artools-base
Cài đặt hệ thống:
Code: [Select]
basestrap /mnt base base-devel runit elogind-runit
Cài đặt nhân hỗ trợ:
Code: [Select]
basestrap /mnt linux-lts linux-headers linux-lts-headers mkinitcpio

Cập nhật fstab:
Code: [Select]
nano /mnt/etc/fstab
Thêm hoặc sửa:
Code: [Select]
/dev/sda1                            /boot/efi      vfat    umask=0077 0 2
/dev/sda2           none      swap      defaults  0 0
/dev/sda3          /         ext4      rw,relatime 0 1
tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0

Đăng nhập vào hệ thống:
Code: [Select]
artools-chroot /mnt
pacman -S nano

Chọn đồng hồ hệ thống:
Code: [Select]
mkdir /etc/conf.d
nano /etc/conf.d/hwclock
Thêm vào:
Code: [Select]
clock="UTC"

Cài đặt lại hệ thống:
Code: [Select]
pacman -S linux-lts linux-headers linux-lts-headers mkinitcpio
Cập nhật múi giờ:
Code: [Select]
ls /usr/share/zoneinfo/
ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Toronto /etc/localtime
hwclock --systohc
Cập nhật ngôn ngữ hệ thống:
Code: [Select]
nano /etc/locale.gen
Thêm hai dòng dưới vào:
Code: [Select]
en_US.UTF-8 UTF-8
Kích hoạt ngôn ngữ:
Code: [Select]
echo "LANG=en_US" > /etc/locale.conf
locale-gen
locale -a
locale-gen "en_US.UTF-8"

Thêm tên máy tính:
Code: [Select]
echo "artixother" >> /etc/hostname
Gắn phân vùng khởi động:
Code: [Select]
mkdir -p /boot/efi
mount /dev/sda1 /boot/efi
Cài đặt khởi động:
Code: [Select]
pacman -S grub efibootmgr dosfstools dialog os-prober mtools
Tạo khởi động:
Code: [Select]
grub-install --target=x86_64-efi --bootloader-id=Artixlinux --recheck
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Cấu hình Swap (8G=Ram của máy tính):
Code: [Select]
fallocate -l 8G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
echo 'swapfile none swap sw 0 0' tee -a /etc/fstab
cat /etc/fstab

Một số phần mềm hỗ trợ:
Code: [Select]
pacman -S wayland wayland-protocols
pacman -S cronie cronie-runit htop
pacman -S elogind elogind-runit
pacman -S acpid-runit alsa-utils-runit autofs-runit cups-runit haveged-runit openssh-runit samba-runit syslog-ng-runit eudev-runit init-udev mjpegtools usbutils unace unzip unrar ufw udiskie ntp ristretto pcsclite archlinux-keyring xarchiver

Tiếp tục cài đặt gói giao diện:
Code: [Select]
pacman -S xorg xorg-server
pacman -S xfce4 xfce4-goodies
Cài thêm trình đăng nhập:
Code: [Select]
pacman -S lightdm lightdm-gtk-greeter lightdm-gtk-greeter-settings lightdm-runit

Module hỗ trợ một số card intel:
Code: [Select]
pacman -S linux-firmware
Module hỗ trợ một số card broadcom:
Code: [Select]
sudo pacman -S b43-fwcutter
Quản lý mạng:
Code: [Select]
pacman -S networkmanager network-manager-applet networkmanager-runit

Kết nối thiết bị gắn ngoài:
Code: [Select]
pacman -S gvfs-mtp gvfs-gphoto2

Trình quản lý âm thanh:
Code: [Select]
pacman -S pavucontrol pulseaudio xfce4-pulseaudio-plugin pulseaudio-alsa pulseaudio-zeroconf

Cài đặt trình quản lý Bluetooth:
Code: [Select]
pacman -S bluez bluez-runit bluez-utils pulseaudio-bluetooth

Cập nhật mật khẩu quản trị:
Code: [Select]
passwd
Tạo tài khoản người dùng (ví dụ: jason):
Code: [Select]
useradd -m -g users -G wheel -s /bin/bash jason
passwd jason

Dùng siêu người dùng thay cho quản trị (lệnh sudo thay cho lệnh su):
Code: [Select]
pacman -S sudo
Cấu hình:
Code: [Select]
nano /etc/sudoers
Tìm nội dung dưới:
Code: [Select]
# %wheel ALL=(ALL) ALL
Thay thế bằng:
Code: [Select]
%wheel ALL=(ALL) ALL
Xóa mật khẩu quản trị:
Code: [Select]
passwd --lock root
passwd -d root

Tự động đăng nhập (ví dụ: jason):
Code: [Select]
nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Tìm nội dung:
Code: [Select]
#autologin-guest=false
#autologin-user=
#autologin-user-timeout=0
Sửa thành:
Code: [Select]
autologin-guest=false
autologin-user=jason
autologin-user-timeout=0

Kích hoạt dịch vụ (có thể sẽ không thành công, sau khi khởi động mới dùng được):
Code: [Select]
ln -s /etc/runit/sv/lightdm /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/NetworkManager /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/dbus /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/bluetoothd /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/elogind /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/udevd /run/runit/service

Cho phép một số nhóm hoạt động:
Code: [Select]
for daemon in acpid alsasound autofs cronie cupsd xdm fuse haveged hdparm smb sshd syslog-ng; do runit add $daemon default; done
usermod -a -G network,video,audio,input,power,storage,optical,lp,scanner $USER
Thêm người dùng vào một số nhóm riêng biêt (ví dụ: jason):
Code: [Select]
gpasswd -a jason storage
gpasswd -a jason video
sudo gpasswd -a jason autologin
sudo gpasswd -a jason rfkill
sudo gpasswd -a jason users
sudo gpasswd -a jason audio
sudo gpasswd -a jason lp
sudo gpasswd -a jason network
sudo gpasswd -a jason power

Thoát và khởi động lại:
Code: [Select]
exit
umount -a
reboot

Khi vào tới màn đăng nhập bằng tài khoản của bạn (ví dụ: jason):
Code: [Select]
nano /home/jason/.xinitrc
Thêm vào:
Code: [Select]
exec startxfce4

Tiến hành vào giao diện:
Code: [Select]
startx

Mở Terminal:
Code: [Select]
sudo su
Nhập mật khẩu và kích hoạt dịch vụ:
Code: [Select]
ln -s /etc/runit/sv/lightdm /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/NetworkManager /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/dbus /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/bluetoothd /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/elogind /run/runit/service
ln -s /etc/runit/sv/udevd /run/runit/service

My English is not good.
I cannot write instructions in another language.